Zdjęcia czytelników

Statystyki

Użytkowników : 164
Artykułów : 753
Odsłon : 7933712
Najnowsze artykuły

Portal Internetowy Ziemia Kłodzka. Region hrabstwa kłodzkiego i najbliższych okolic., Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates


Historia PDF Drukuj Email

Kłodzko
Kłodzko
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
Rozwój cywilizacyjny poszczególnych terenów w dużej mierze uzależniony był od wymiany gospodarczej i kulturalnej. Położenie geograficzne, szlaki handlowe oraz drogi wodne warunkowały wymianę towarów i przemieszczanie się ludności. Przy szlakach handlowych, (jednym z takich szlaków był szlak bursztynowy, prowadzący przez Nachod, Kudowę, Kłodzko do Wrocławia, Kalisza i nad Bałtyk) oraz przeprawach przez rzeki powstawały osady i grody, których załogi pilnowały bezpieczeństwa kupców i gwarantowały egzekwowanie opłat celnych. Takie były prawdopodobnie przesłanki zbudowania przez czeskich Sławnikowiców Kłodzka- grodu nad Nysą, o którym wspomina kronikarz Kosmas.

Kudowa Zdrój
Kudowa Zdrój
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
W X i XI wieku Ziemia Kłodzka była przedmiotem rywalizacji czeskich Przemyślidów i polskich Piastów. Kres tej rywalizacji położył pokój Zielonoświątkowy podpisany w 1137 roku w Kłodzku przez Sobiesława I i Bolesława Krzywoustego. Od tego czasu Ziemia Kłodzka należała do Czech. W roku 1278, książę polski Henryk IV Probus, władający Ziemią Kłodzką, jako czeski lennik nadał prawa miejskie dla Kłodzka, Radkowa i Lądka nadając im. przywilej handlu solą z Wieliczki. W roku 1458 panujący w Czechach Jerzy z Podiebradów ustanowił suwerenne Hrabstwo Kłodzkie. W latach 1471 - 1526 Hrabstwo Kłodzkie wraz z Królestwem Czech pozostawało pod panowaniem Jagiellonów, natomiast po śmierci Ludwika Jagiellończyka , przez ponad 200 lat było pod panowaniem Habsburgów. Do najstarszych gałęzi wytwórczych na Ziemi Kłodzkiej zalicza się tkactwo, rozwijające się od czasów prehistorycznych, budownictwo, górnictwo, szklarstwo.

Lądek Zdrój
Lądek Zdrój
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
Druga połowa XIII wieku i wiek XIV to okres silnego rozwoju gospodarczego będącego wynikiem gospodarczej działalności zakonów: joannitów i cystersów i silnej kolonizacji niemieckiej ułatwianej przez niemiecką dynastię Luksemburczyków panującą w Czechach. Lata dwudzieste XV wieku przyniosły duże zniszczenia wskutek wojen husyckich. Po wojnach husyckich nastąpił dalszy rozwój gospodarki, rozwój budownictwa i górnictwa skalnego :marmury w Dusznikach i Międzylesiu, piaskowiec w Długopolu, Radkowie i w Starej Bystrzycy, złoto i srebro w Złotym Stoku, rudy żelaza w Dusznikach i Nowej Rudzie oraz miedzi. Trwający 200 lat rozwój tych ziem zahamowała wojna trzydziestoletnia (1618-48) i epidemie, co spowodowało wyludnienie (straty do 30%), oraz zrujnowanie miast i wsi. W dalszej jednak perspektywie poniesione straty okazały się ożywczym wstrząsem. W krajach niemieckich uległ przyśpieszeniu rozpad systemu feudalnego, nastąpiła szybka odbudowa zniszczonych miast. Intensywny ruch budowlany inspirowany przez kościoły i rady miejskie ułatwił ożywienie gospodarcze, dając zatrudnienie tysiącom ludzi.

Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
W wyniku wojen śląskich w połowie XVIII wieku król pruski Fryderyk II odebrał Austrii Śląsk, a Hrabstwo Kłodzkie kupił i włączył w granice administracyjne Dolnego Śląska. W ten to sposób zatarte zostały prastare granice oddzielające Ziemię Kłodzką od Dolnego Śląska. W XIX wieku gospodarka tych ziem opierała się na wykorzystaniu surowców lokalnych (skały, lasy, węgiel, rudy miedzi i żelaza). Budowa linii kolejowych i połączenia Kłodzka z Wrocławiem, Wałbrzychem, Międzylesiem nadały nowe tempo gospodarcze i umożliwiły rozwój nowych branż opartych na sprowadzanych surowcach. Na przełomie XIX i XX wieku powstały nowe gałęzie gospodarcze wykorzystujące od dawna znane uzdrowiska (Kudowa, Duszniki, Lądek) jak i walory krajoznawcze terenów górskich dla wchodzącej w modę turystyki.

Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
O przyznaniu Ziemi Kłodzkiej Polsce zadecydowano po drugiej wojnie światowej. W latach 1945 - 46 na Ziemi Kłodzkiej, podobnie jak na pozostałych terenach przyznanych Polsce, miały miejsce przesiedlenia ludności niemieckiej i zasiedlanie tych ziem przez repatriantów głównie z kresów wschodnich. W okresie powojennym, od roku 1946 do końca lat 80-tych, rozwijano przejęte formy przemysłu i wielkotowarową produkcję rolną. Wprowadzono i rozwijano przemysł elektrotechniczny i hutnictwo szkła. Uogólniając - rozwijano wielkie socjalistyczne formy przemysłu, rolnictwa i usług uzdrowiskowych i turystycznych. Likwidacji uległa prywatna baza turystyczna i drobny przemysł zlokalizowany również we wsiach.

Kłodzko
Kłodzko
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
Rozwój prywatnych przedsiębiorstw, bazy turystycznej i uzdrowiskowej oraz usług był skutecznie blokowany przepisami i pozaprawnymi metodami działania. Kryzys lat 80 - tych dotknął przede wszystkim: przemysł wydobywczy, głównie górnictwo węglowe, włókienniczy, przetwarzający miejscowe surowce, elektromaszynowy, wielkotowarowy rolnictwa uprzemysłowionego, uzdrowisk- centralnie zarządzanych kompleksów.

Ponadto nastąpiło wyludnienie wsi górskich, spadek produkcji rolnej, upadek przemysłu przetwarzającego płody rolne (np. mleczarnie).

Lądek Zdrój
Lądek Zdrój
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
W końcu lat 90 - tych zauważalny jest rozwój przemysłu na bazie lub z udziałem kapitału zachodniego, prywatnych usług w zakresie handlu, gastronomii, zdrowia, turystyki oraz przemysłu wydobywczego materiałów budowlanych.


REKLAMA

 

Góry i Rezerwaty

Ostatnio na forum

BŁĄD: mod_kunenalatest: Kunena 1.6.2 (lub późniejsza) jest niezainstalowana na tej stronie!

Losowe zdjęcie z Portalu


Kłodzko nocą
Kłodzko nocą
NASI PARTNERZY:
: Nasze banery : Statystyki : Poczta e-mail :
www.NieregularnikPolanicki.ZiemiaKlodzka.pl ? www.GlosGoworowa.ZiemiaKlodzka.pl ? www.Jacuk.ZiemiaKlodzka.pl ?
Liczba wywołań tej strony: 28338